G4S zet zich in om de privacy van uw persoonlijke informatie te beschermen en de beveiliging daarvan te garanderen. Dit privacy statement beschrijft hoe wij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) persoonlijke informatie over u verzamelen en gebruiken gedurende uw websitebezoek. Wij vragen u om dit privacy statement zorgvuldig door te lezen omdat er belangrijke informatie in staat over wie wij zijn, hoe en waarom wij persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie en over hoe u met ons en toezichthoudende instanties contact kunt opnemen als u een klacht hebt. G4S Cash Solutions verzamelt, gebruikt en is verantwoordelijk voor bepaalde persoonlijke informatie over u. Wanneer wij dit doen, moeten wij voldoen aan de AVG die van toepassing is in heel de Europese Unie en zijn wij als 'verwerkingsverantwoordelijke' van die persoonlijke informatie verantwoordelijk voor de toepassing van deze wetgeving.

Persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken
Met persoonsgegevens, ofwel persoonlijke informatie, wordt alle informatie bedoeld over een individu op grond waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Op basis van uw toestemming. Deze toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken.
 • Voor ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang. G4S verwerkt hierbij persoonsgegevens om commerciële banden met klanten en andere partijen te onderhouden.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Om een overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.

Gedurende uw websitebezoek verzamelen we de volgende persoonlijke informatie wanneer u die aan ons verstrekt:

 • Gegevens met betrekking tot een contactaanvraag:
  • Naam, e-mailadres, G4S locatiecode (indien u klant bent)
 • Gegevens zodat u klant kan worden van G4S Cash Solutions B.V. en gebruik kunt maken van onze diensten
  • E-mailadres en telefoonnummer. Dit vormt de start van het aanmeldproces. Hieronder volgt meer informatie over het aanmeldproces.

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Contact met u op te nemen naar aanleiding van uw vraag.
 • U aan te melden voor de nieuwsbrief, indien u daar toestemming voor heeft gegeven.
 • U een e-mail te sturen met een persoonlijke link die 72 uur werkt om uw aanmeldproces af te ronden.

De persoonlijke link leidt naar een beveiligd portaal om uw aanmelding te kunnen voltooien. Om uw aanmelding te voltooien vragen wij u om de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam, deze is gekoppeld aan de Company.info database;
 • Factuuradres;
 • Operationele gegevens van de locaties (zoals openingstijden);
 • ID-gegevens van de tekenbevoegde van uw organisatie ten behoeve van verificatiedoeleinden;
 • Rekeningnummer van de organisatie.

Bovenstaande gegevens gebruiken wij om uw aanmelding te kunnen voltooien, de diensten aan u te kunnen leveren en de geleverde diensten te kunnen factureren. Daarnaast heeft G4S Cash Solutions B.V. als dienstverlener in het financiële verkeer, indirect te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarom werken wij met een oplossing van Signicat om op een veilige manier ID-gegevens te verwerken.

Als de aanmelding niet in één keer lukt bewaren wij uw gegevens voor 72 in ons datawarehouse. Als u klant bent van G4S Cash Solutions B.V. bewaren wij uw gegevens 7 jaar nadat uw contract met G4S Cash Solutions B.V. is beëindigd.

In sommige gevallen werken wij samen met partners om het geld op de rekening van de klant te krijgen. Wij zullen persoonlijke informatie delen met rechtshandhavings- en andere instanties indien we daartoe op grond van toepasselijke wetgeving verplicht zijn. Wij zullen uw persoonlijke informatie zonder uw toestemming niet delen met derden.

G4S Cash Solutions B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijzigen van persoonsgegevens
Klanten hebben zelf de mogelijkheid om in het Cash portal gegevens te wijzigen. Gegevens kunnen ook worden gewijzigd via onze Customer Service Desk via e-mail csd@nl.g4s.com.

Beveiliging
De persoonsgegevens die wij ontvangen worden opgeslagen in ons klantsysteem. G4S heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat of op een ongeoorloofde wijze wordt gebruikt of ingezien. Zo is de omgeving waarin het systeem draait ISO 27001 gecertificeerd en vindt het inloggen in de Cash Portal plaats via een HTTPS-verbinding. Tevens worden de systemen en omgevingen aan PEN-testen onderheven. Daarnaast heeft G4S een verwerkersovereenkomst afgesloten met Signicat. Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen is op te vragen via csd@nl.g4s.com.

Elke medewerker binnen G4S is gescreend volgens de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus en zij zijn gehouden tot geheimhouding op basis van onze gedragscode. Wij beperken toegang tot uw persoonlijke informatie tot diegenen die een echte zakelijke noodzaak hebben om daar weet van te hebben. Diegenen die uw informatie verwerken, zullen dat alleen op een geautoriseerde wijze doen. Wij beschikken ook over procedures voor het afhandelen van vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging. Wij stellen u en de toezichthouder op de hoogte van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Uw rechten
Op grond van de AVG heeft u een aantal belangrijke rechten. Dit zal hieronder worden toegelicht. Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris gegevensbescherming (FG). De contactgegevens vindt u onderaan dit privacystatement.

Recht op inzage
U heeft het recht om een afschrift op te vragen van de persoonsgegevens die wij verzamelen en bewaren. Dit afschrift bevat ook informatie over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, hoe lang en waar zij worden bewaard en wie de persoonsgegevens ontvangt.

Recht op rectificatie
G4S Cash Solutions B.V. doet er alles aan om te zorgen dat de persoonsgegevens die wij verwerken juist en volledig zijn. Mocht u toch van mening zijn dat dit niet het geval is, dan kunt u verzoeken uw gegevens aan te vullen of te wijzigen.

Recht op verwijdering
In bepaalde situaties heeft u het recht om persoonsgegevens te laten wissen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gegevens in strijd met de wettelijke kaders zijn verwerkt of als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en bewaard. Per geval zal de FG beoordelen of verwijdering kan plaatsvinden of dat bijvoorbeeld sprake is van een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde situaties heeft u het recht om ons te verzoeken een deel van uw persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat u bijvoorbeeld de juistheid van de gegevens in twijfel trekt of omdat u van mening bent dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld en bewaard zijn.

Recht op bezwaar
Als het gebruik van persoonsgegevens naar ons oordeel noodzakelijk is voor de zogenaamde gerechtvaardigde belangen van G4S Cash Solutions B.V., heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij nemen uw bezwaar in behandeling en onderzoeken of de verwerking van uw gegevens een dusdanig grote impact op u heeft dat wij moeten stoppen met deze verwerking

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor persoonsgegevens die we met uw toestemming of op basis van de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens in te dienen bij de FG van G4S:

Functionaris Gegevensbescherming
Hogehilweg 12
1101 CD Amsterdam
privacy@nl.g4s.com

Ook kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Uitoefening van uw rechten
Als u besluit één van uw rechten uit te oefenen dan heeft G4S de volgende informatie van u nodig:
Genoeg informatie om u te identificeren; bent u een klant, medewerker, leverancier et cetera?
Een bewijs van uw identiteit: het ID-nummer van het ID dat bij ons is aangeleverd of een kopie van uw rijbewijs of paspoort (BSN en pasfoto mogen onzichtbaar worden gemaakt).
Informatie waarop uw verzoek betrekking heeft.

Wijzigingen in dit privacystatement
Dit privacystatement kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. De meest recente versie vindt u altijd op deze website. Deze versie is van augustus 2018.

G4S kan dit privacystatement van tijd tot tijd wijzigen. In geval deze wijziging aanzienlijke gevolgen heeft voor de klanten zullen zij actief worden geïnformeerd over het gewijzigde privacystatement. Een up-to-date versie van het privacystatement is ook op te vragen bij de Customer Service Desk via e-mail csd@nl.g4s.com.

Vragen
Als u na het lezen van dit privacystatement nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met onze FG via privacy@nl.g4s.com of via:

Functionaris Gegevensbescherming
Hogehilweg 12
1101 CD Amsterdam

Download de Information security policy G4S Netherlands

Meer informatie

Bekijk ook onze disclaimer en cookieverklaring. Of neem contact met ons op.